Ортопантомография е рентгенографски метод, който осигурява образ на лицевите структури. По
своята същност. Това е томографско изследване или изследване получено при
синхронно движение на реципиента на образа и източника на лъчение в
противоположни посоки.